Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("Umowa licencyjna")

Użytkownik musi uważnie przeczytać i zrozumieć poniższe ważne warunki przed zakupem lub korzystaniem z Usług (w tym między innymi strony internetowej i aplikacji) w celu ochrony własnych interesów.


Niniejsza Umowa Licencyjna jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem ("Licencjobiorcą") a Aishang Office Technology ("Licencjodawcą"), na mocy której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Licencjonowanego Oprogramowania.


Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Umową Licencyjną prosimy o kontakt z Licencjodawcą pod adresem [email protected]. Wszelkie instalowanie, kopiowanie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Licencjonowanego Oprogramowania przez Licencjobiorcę stanowi akceptację i zgodę Licencjobiorcy na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.


Pobierając, instalując, uzyskując dostęp i korzystając z naszej usługi, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Umowy licencyjnej i wszelkich innych obowiązujących umów. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej Umowy, nie ma prawa do produktu i nie powinien instalować, kopiować, pobierać, uzyskiwać dostępu ani korzystać z produktu.


1. DEFINICJA USŁUG


Na potrzeby niniejszej Umowy Licencyjnej i związanych z nią Usług, niezależnie od innych definicji podanych w niniejszym dokumencie, "Licencjonowane Oprogramowanie" oznacza: wszelkie Oprogramowanie (do pobrania na naszej stronie internetowej, wstępnie zainstalowane na urządzeniu, do pobrania na stronie internetowej strony trzeciej, oprogramowanie jako usługa (SaaS), uzyskane na nośniku fizycznym, takim jak między innymi CD, DVD, Blu-ray, pendrive), zasoby, w tym obszary pobierania, fora komunikacyjne, informacje o produkcie, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie jakichkolwiek nowych właściwości sieciowych. Usługi obejmują również: Usługi, na które udzielana jest niniejsza Umowa Licencyjna, w tym między innymi:


1. informacje lub oprogramowanie komputerowe osób trzecich, na które Licencjodawca udzielił licencji w celu włączenia ich do Licencjonowanego Oprogramowania; oraz

2. wszelkie pisemne materiały lub pliki dotyczące Licencjonowanego Oprogramowania ("Dokumentacja").


2. PRZYZNANIE LICENCJI


SwifDoo PDF udziela Licencjobiorcy ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i odwołalnej licencji na instalację lub korzystanie z Usług na zakupiony okres i wyłącznie na własny, prywatny użytek Licencjobiorcy. Jakiekolwiek używanie lub instalowanie większej liczby kopii Licencjonowanego oprogramowania, na które udzielono licencji, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. Jeżeli Licencjobiorca jest upoważniony przez Licencjodawcę do dystrybucji Licencjonowanego Oprogramowania w ramach swojej organizacji, wszystkie ograniczenia zawarte w niniejszej Licencji mają zastosowanie do każdego indywidualnego użytkownika końcowego.


3. OGRANICZENIA LICENCYJNE


1. Licencjobiorca nie ma prawa tworzyć, używać, udostępniać ani publikować całości lub jakiejkolwiek części Licencjonowanego Oprogramowania lub Dokumentacji;

2. Licencjobiorca nie może publikować, kopiować, dzierżawić ani wypożyczać Licencjonowanego Oprogramowania;

3. Licencjobiorca nie może przeprowadzać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować odkryć kodu źródłowego Licencjonowanego Oprogramowania;

4. Licencjobiorca nie może zmieniać, zniekształcać, zakłócać ani spowalniać normalnego funkcjonowania całości lub części Produktu objętego Licencją;

5. Licencjobiorca nie może używać Licencjonowanego Oprogramowania do hostowania aplikacji dla osób trzecich, w ramach zarządzania obiektem, współdzielenia czasu, usługodawcy lub umowy o świadczenie usług; oraz

6. Licencjobiorca nie ma prawa przesyłać wirusów, koni trojańskich, oprogramowania typu worm, bomb, uszkodzonych plików ani korzystać z Licencjonowanego Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub niniejszą Umową Licencyjną.


4. INSTALACJA


Licencjobiorca ma prawo zainstalować liczbę kopii Licencjonowanego Oprogramowania dozwoloną przez Licencjodawcę. Licencjobiorca musi być głównym użytkownikiem komputera, na którym zainstalowano Licencjonowane oprogramowanie. Niniejsza Umowa Licencyjna ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego Oprogramowania. Licencjodawca przewiduje zakup wielu licencji lub kont użytkowników. Licencjobiorca może zainstalować zakupioną liczbę Licencji. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wydatki poniesione w związku z instalacją i użytkowaniem Licencjonowanego Oprogramowania.


5. SERWIS, POMOC TECHNICZNA I AKTUALIZACJA


5.1 SERWIS. Aishang Office Technology zobowiązuje się do zapewnienia Licencjobiorcy Usług Serwisowych. W celu ulepszenia Licencjonowanego Oprogramowania, jego funkcji i doświadczenia użytkownika. Aishang dostarczy Licencjobiorcy wszelkie ulepszenia lub modyfikacje bez dodatkowych opłat.


Jeśli chodzi o udoskonalenia oprogramowania, Aishang Office Technology, z zastrzeżeniem i zgodnie z naszą Polityką Prywatności, automatycznie gromadzi informacje dotyczące sposobu korzystania z różnych modułów i funkcji Licencjonowanego Oprogramowania, umożliwiając Licencjodawcy identyfikację potrzeb i preferencji użytkowników.


Aishang Office Technology wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu zapewnienia licencjonowanym użytkownikom najlepszego możliwego doświadczenia z oprogramowaniem. Zebrane dane nigdy nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wynajmowane stronom trzecim w celach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Użytkownicy, którzy nie chcą włączyć tej usługi, mogą z niej zrezygnować w menu opcji zaawansowanych podczas procesu instalacji.


5.2 POMOC TECHNICZNA. SwifDoo PDF udzieli Licencjobiorcy wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie aktualnych wersji produktu. SwifDoo odpowie na wszystkie pytania i problemy Licencjobiorcy w odpowiednim czasie. Licencjodawca nie gwarantuje dokładnego czasu odpowiedzi, ale postara się odpowiadać na wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin w dni powszednie, z wyjątkiem świąt. Licencjobiorca zgadza się podać wymagane informacje, aby SwifDoo mogło potwierdzić i rozwiązać problemy użytkownika.


5.3 AKTUALIZACJA. W celu poprawy doświadczenia użytkownika, SwifDoo PDF zgadza się świadczyć Licencjobiorcy usługę AKTUALIZACJI na stronie pobierania witryny okresowo i bezpłatnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy licencyjnej. Wszelkie aktualizacje dostarczane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę są dokonywane na zasadzie wymiany licencji, tak że Licencjobiorca zgadza się, jako warunek otrzymania Aktualizacji, że Licencjobiorca wypowie wszelkie prawa Licencjobiorcy do korzystania z jakiejkolwiek poprzedniej wersji Licencjonowanego oprogramowania.


6. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY


· Płatność/opłata za Usługi wynika z Umowy między Stronami.


· Płatności należy dokonać kartą za pośrednictwem Witryny lub fakturą cyfrową z terminem płatności wynoszącym dziesięć (10) dni od daty wystawienia faktury. Licencjodawca wystawi Licencjobiorcy fakturę po zawarciu Umowy.


· Wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa związane z Usługą stanowią własność Licencjodawcy i żadna własność praw własności intelektualnej nie zostaje przeniesiona w niniejszej Umowie.


· Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych podobnych praw na Licencjobiorcę lub Licencjodawcę, innych niż prawo Licencjobiorcy do korzystania z Usług w sposób wyraźnie określony w Umowie.


6.1 TERMIN PŁATNOŚCI LICENCJI SUBSKRYPCYJNEJ. Licencjobiorca zgadza się, że jego plan subskrypcji rozpoczyna się w momencie pomyślnego przetworzenia pierwszej płatności. Odnowienie planu subskrypcji jest następujące:


6.1.1 SUBSKRYPCJA MIESIĘCZNA Z PŁATNOŚCIĄ MIESIĘCZNĄ. Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana w dniu comiesięcznego odnowienia bez powiadomienia do momentu anulowania subskrypcji przez użytkownika. Użytkownik upoważnia SwifDoo PDF do przechowywania jego metod płatności i do automatycznego pobierania płatności co miesiąc plus obowiązujące podatki do momentu anulowania subskrypcji.


6.1.2 SUBSKRYPCJA ROCZNA Z PŁATNOŚCIĄ ROCZNĄ. Użytkownik zostanie obciążony roczną stawką podaną w momencie zakupu, powiększoną o obowiązujące podatki. Użytkownik upoważnia SwifDoo PDF do przechowywania jego metod płatności i do automatycznego pobierania płatności co roku plus obowiązujące podatki do momentu anulowania.


6.2 OKRES LICENCJI I ODNOWIENIA. Okres obowiązywania licencji, okres wsparcia i konserwacji oraz okres świadczenia usług TAM zostaną wskazane w Zamówieniu (w stosownych przypadkach). Okres Licencji i wszelkie stosowne okresy świadczenia usług rozpoczynają się w dniu Zamówienia (chyba że w Zamówieniu wskazano inną datę rozpoczęcia) i wygasają w dniu wygaśnięcia wskazanym na koncie użytkownika. O ile nie zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z niniejszą Umową, każde prawo do korzystania z Oprogramowania wygaśnie z końcem odpowiedniego Okresu Licencji. O ile użytkownik nie wybrał opcji "automatycznego odnowienia" na swoim koncie, wszelkie odnowienia muszą być wzajemnie uzgodnione przez strony na piśmie. Wszystkie odnowienia są uzależnione od tego, czy odpowiednie Oprogramowanie lub Wsparcie i Konserwacja będą nadal oferowane i będą naliczane według obowiązujących w danym momencie stawek.


6.3 DOSTAWA. Dostarczymy użytkownikowi stosowne klucze licencyjne nie później niż po otrzymaniu płatności stosownych opłat. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do swojego konta w celu ustalenia, czy otrzymaliśmy płatność i czy Zamówienie zostało zrealizowane. Wszystkie dostawy w ramach niniejszej Umowy będą realizowane drogą elektroniczną. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik jest odpowiedzialny za instalację Oprogramowania i przyjmuje do wiadomości, że Aishang nie ma żadnych dalszych zobowiązań w zakresie dostawy Oprogramowania po dostarczeniu kluczy licencyjnych (jeśli dotyczy).


7. ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH


7.1. SwifDoo PDF (aplikacja główna i wtyczki) może od czasu do czasu kontaktować się z serwerem SwifDoo PDF w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji.


7.2. SwifDoo PDF może gromadzić informacje o użytkowniku (w tym między innymi nazwę pliku, autora, czas utworzenia, rozmiar pliku, całkowitą liczbę stron) w celu zapewnienia normalnej funkcjonalności i poprawy jakości produktu. Podczas użytkowania możemy również gromadzić adres IP, informacje o urządzeniu i zachowanie podczas pracy, ponieważ Licencjodawca musi świadczyć niezbędne usługi Licencjobiorcy. Na przykład, SwifDoo PDF będzie zbierać informacje o sprzęcie komputerowym użytkownika w celu sprawdzenia, czy konto nie przekracza maksymalnego limitu aktywacji urządzenia.


7.3 Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez SwifDoo PDF informacji podanych przez Licencjobiorcę w ramach usługi wsparcia. Takie informacje obejmują między innymi informacje o zamówieniu i adres e-mail logowania.


8. OŚWIADCZENIE O OTWARTYM KODZIE ŹRÓDŁOWYM W OPROGRAMOWANIU LICENCJODAWCY


Sumatra PDF


src/utils i src/mui


Copyright © 2006-2014 Autorzy projektu SumatraPDF (patrz plik AUTHORS). Wszelkie prawa zastrzeżone.


Redystrybucja i wykorzystanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:


1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zastrzeżenie.

2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.


NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU SUMATRAPDF "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY PROJEKTU SUMATRAPDF ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAKUP ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W RAMACH UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCEGO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.


bzip2


Ten program, ""bzip2"", powiązana biblioteka ""libbzip2"" i cała dokumentacja są chronione prawami autorskimi © 1996-2010 Julian R Seward. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:


1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.

2. Pochodzenie tego oprogramowania nie może być fałszywie przedstawiane; nie wolno twierdzić, że jest się autorem oryginalnego oprogramowania. W przypadku korzystania z tego oprogramowania w produkcie, potwierdzenie w dokumentacji produktu będzie mile widziane, ale nie jest wymagane.

3. Zmienione wersje źródłowe muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i nie mogą być fałszywie przedstawiane jako oryginalne oprogramowanie.

4. Nazwa autora nie może być używana do promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.


NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYŁĄCZONE.  W ŻADNYM WYPADKU AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAKUP ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCEGO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.


10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Oprogramowanie objęte Licencją oraz wszelkie autoryzowane kopie wykonane przez Licencjobiorcę stanowią własność i są własnością Lisercor oraz osób trzecich, których własność intelektualna została licencjonowana Licencjodawcy. Struktura, organizacja i kod źródłowy Produktu stanowią cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Licencjodawcy.


11. GWARANCJA


11.1. OGRANICZONA GWARANCJA NA NOŚNIKI


Licencjodawca gwarantuje, że nośniki, na których dystrybuowane jest Licencjonowane oprogramowanie, będą wolne od wad przez okres trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia Licencjonowanego oprogramowania Licencjobiorcy. Jeżeli Licencjobiorca wykryje wadę nośnika w ciągu tego 7-dniowego okresu, Licencjobiorca musi zwrócić wadliwy nośnik Licencjodawcy w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych od wykrycia wady, a jedynym środkiem prawnym Licencjobiorcy jest wymiana wadliwego nośnika lub, według wyłącznego uznania Licencjodawcy, zwrot pieniędzy zapłaconych przez Licencjobiorcę za Licencjonowane Oprogramowanie.


11.2. BRAK GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE


Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PORZĄDKU PUBLICZNEGO, LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE LICENCJOBIORCY "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE". LICENCJODAWCA ORAZ DOSTAWCY LUB PODMIOTY POWIĄZANE LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JEGO UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA. LICENCJODAWCA I PODMIOTY STOWARZYSZONE LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI POSTANOWIEŃ (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CZY TO NA MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJU, UŻYTKOWANIA LUB W INNY SPOSÓB) W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK KWESTII, W TYM MIĘDZY INNYMI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, INTEGRACJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM I W ZAKRESIE, W JAKIM GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W JURYSDYKCJI LICENCJOBIORCY.


12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH I INNYCH


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC LICENCJOBIORCY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY, ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI PRZEDSTAWICIEL LICENCJODAWCY LUB JEDNEGO Z PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LICENCJODAWCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH. NINIEJSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W JURYSDYKCJI LICENCJOBIORCY. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNEGO ZAKRESU POWYŻSZEGO, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH LICENCJODAWCY, NA MOCY LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ LICENCJI, NAWET W PRZYPADKU WINY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, NARUSZENIA UMOWY LUB NARUSZENIA GWARANCJI LICENCJODAWCY, NAWET JEŚLI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.


13. OGÓLNE


13.1. PRAWO WŁAŚCIWE


Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w prowincji Syczuan w Chinach. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączona z Umowy Licencyjnej.


13.2. ZASTRZEŻENIE PRAW


Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Licencjobiorcy w niniejszej Umowie Licencyjnej. Prawa do korzystania z Licencjonowanego Oprogramowania przyznane Licencjobiorcy są ograniczone do zakresu praw własności intelektualnej Licencjodawcy oraz praw własności intelektualnej osób trzecich licencjonowanych przez Licencjodawcę i nie obejmują przyznania Licencjobiorcy jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Niniejsza Licencja stanowi całość porozumienia pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą w odniesieniu do tego przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy, oświadczenia, negocjacje, wszelkie dodatkowe warunki lub inną podobną komunikację pomiędzy stronami.


13.3. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.


13.4. CAŁOŚĆ UMOWY


Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całość i wyłączne porozumienie między stronami dotyczące Licencjonowanego Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne porozumienia i umowy między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu.


13.5. MODYFIKACJA


Niniejsza Umowa Licencyjna może być modyfikowana lub zmieniana wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Licencjodawcy. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca ma prawo do zaprzestania produkcji i rozwoju dowolnego oprogramowania oraz wsparcia dla oprogramowania.


13.6. UNIEWAŻNIENIE


Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej pozostaną w pełnej mocy.


13.7. ODSTĄPIENIE


Zaniechanie przez którąkolwiek ze stron egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się egzekwowania tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia w przyszłości.


14. ODSZKODOWANIA


Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, grzywien, kar, kosztów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej na drodze sądowej lub pozasądowej) wynikających z korzystania przez Licencjobiorcę z Licencjonowanego Oprogramowania lub z nim związanych. Zobowiązania Licencjobiorcy wynikające z niniejszego punktu pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej.


15. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA W WERSJI BETA


Jeżeli Licencjonowane Oprogramowanie, które Licencjobiorca otrzymuje wraz z niniejszą Umową Licencyjną, jest wersją przedkomercyjną, znaną również jako oprogramowanie "BETA" ("Oprogramowanie w Wersji Przedpremierowej"), to w zakresie, w jakim jakiekolwiek postanowienie niniejszej sekcji jest sprzeczne z jakimkolwiek innym postanowieniem lub warunkiem niniejszej Umowy Licencyjnej, niniejsza sekcja zastępuje takie sprzeczne postanowienia i warunki w odniesieniu do Oprogramowania w Wersji Przedpremierowej, ale tylko w zakresie niezbędnym do rozwiązania konfliktu. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie w Wersji Przedpremierowej nie stanowi ostatecznego produktu Licencjodawcy i może zawierać usterki, błędy i inne problemy, które mogą powodować awarie systemu lub inne awarie oraz utratę danych. W związku z tym Licencjodawca zrzeka się wszelkich zobowiązań gwarancyjnych lub odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy jakiegokolwiek rodzaju, a Licencjobiorca akceptuje takie zrzeczenie się.


NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ OGRANICZAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY, W ODPOWIEDNICH JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA PRZEDPREMIEROWEGO, ALE MOŻE BYĆ OGRANICZONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY I JEGO DOSTAWCÓW BĘDZIE OGRANICZONA DO NIŻSZEJ Z KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ LICENCJOBIORCĘ LUB PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (50,00 USD).


Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca nie obiecał ani nie zagwarantował Licencjobiorcy, że Oprogramowanie Przedpremierowe zostanie ogłoszone lub udostępnione komukolwiek w przyszłości oraz że Licencjodawca nie ma wyraźnego ani dorozumianego zobowiązania wobec Licencjobiorcy do ogłoszenia lub wprowadzenia Oprogramowania Przedpremierowego. Licencjodawca może podjąć decyzję o niewprowadzaniu produktu podobnego do Oprogramowania w Wersji Przedpremierowej lub z nim kompatybilnego. W związku z powyższym, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Licencjobiorcę, za wyraźną i uprzednią zgodą Licencjodawcy, dotyczące Oprogramowania w Wersji Przedpremierowej lub jakiegokolwiek produktu związanego z Oprogramowaniem w Wersji Przedpremierowej, są prowadzone wyłącznie na własne ryzyko Licencjobiorcy.


W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Licencyjnej, na żądanie Licencjodawcy, Licencjobiorca przekaże Licencjodawcy informacje zwrotne dotyczące testowania i korzystania z Oprogramowania w Wersji Przedpremierowej, w tym raporty o błędach lub usterkach. Jeżeli Licencjobiorca otrzymał Oprogramowanie w Wersji Przedpremierowej na podstawie odrębnej pisemnej umowy, wówczas korzystanie przez Licencjobiorcę z Oprogramowania w Wersji Przedpremierowej również podlega postanowieniom tej umowy. Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej stanowiących inaczej, Licencjobiorca zwróci lub odinstaluje wszystkie niewydane wersje Oprogramowania w wersji przedpremierowej w ciągu trzydziestu (30) dni od zakończenia testowania Oprogramowania w wersji przedpremierowej przez Licencjobiorcę, jeżeli data ta przypada wcześniej niż data zaplanowanej przez Licencjodawcę pierwszej komercyjnej wysyłki publicznie i komercyjnie wydanego Oprogramowania.


16. OPROGRAMOWANIE FIRM TRZECICH


Oprogramowanie firm trzecich może być dystrybuowane wraz z Licencjonowanym oprogramowaniem ("Oprogramowanie firm trzecich"). Każde takie Oprogramowanie Firm Trzecich może wymagać powiadomień i/lub podlegać innym warunkom licencyjnym. Takie wymagane powiadomienia dotyczące Oprogramowania Firm Trzecich i warunki licencji, jeśli takie istnieją, mogą być dostępne za pośrednictwem samego Oprogramowania Firm Trzecich. Akceptując niniejszą Umowę Licencyjną, Licencjobiorca akceptuje również warunki licencji, jeśli takie istnieją, na podstawie których udostępniane jest Oprogramowanie Firm Trzecich. Licencjobiorca nie wejdzie w stosunek umowny z Licencjodawcą dotyczący takiego Oprogramowania Firm Trzecich, a Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z niego przez Licencjobiorcę.


17. ZAKOŃCZENIE UMOWY


Okres obowiązywania niniejszej Umowy Licencyjnej obejmuje okres czasu odpowiadający rodzajowi Licencji i/lub okresowi obowiązywania zakupionej Licencji od daty zakupu, pobrania lub aktywacji konta, aż do jej rozwiązania zgodnie z jej warunkami. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Licencjobiorca zgadza się odinstalować i zniszczyć lub trwale usunąć wszystkie kopie Licencjonowanego Oprogramowania z wyjątkiem jednej w ciągu trzydziestu (30) dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, jeżeli Licencjobiorca nie spełni któregokolwiek z warunków Umowy. Ponadto, po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Licencjobiorca zwróci Licencjodawcy wszystkie kopie Licencjonowanego Oprogramowania lub poświadczy na piśmie, że wszystkie kopie Licencjonowanego Oprogramowania zostały zniszczone.


18. OBOWIĄZYWANIE


Wszystkie zobowiązania określone w niniejszej Umowie Licencyjnej pozostają w mocy po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny; ale to obowiązywanie nie oznacza ani nie tworzy żadnego dalszego prawa do korzystania z Licencjonowanego Oprogramowania po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej.


19. POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI


W ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania żądania od Licencjodawcy lub upoważnionego przedstawiciela Licencjodawcy, Licencjobiorca dostarczy pełną dokumentację i zaświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że korzystanie przez Licencjobiorcę z jakiegokolwiek Licencjonowanego Oprogramowania jest zgodne z niniejszą Umową Licencyjną.


20. POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI


Licencjodawca może dokonywać okresowych zmian Umowy zgodnie z przepisami prawa. Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Umowy, publikując je na oficjalnej stronie internetowej Licencjodawcy.